Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
Projektni zadaci
Newsletter
Radionica 'Hrvatska i zaštita klime: kako ispuniti obveze prema Kyotskom protokolu'
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / LIFE / Projektni zadaci

Projektni zadaci

Zadatak 1 Analiza i procjena potreba za osposobljavanjem

Ciljevi:

 • detaljna analiza institucionalnih, zakonodavnih, organizacijskih, kadrovskih i financijskih potreba za osposobljavanjem sustava za provedbu UNFCCC i Kyotskog protokola
 • okupljanje ključnih zainteresiranih strana i rasprava o preprekama za provedbu UNFCCC i Kyotskog protokola
 • prikupljanje informacija o dobroj praksi u tranzicijskim zemljama i razvijenim zemljama Europske unije koje su donijele strategiju i akcijske planove za provedbu UNFCCC i Kyotskog protokola

Zadatak 2 Nacionalna strategija i akcijski plan za provedbu UNFCCC i Kyotskog protokola u Republici Hrvatskoj

Ciljevi:

 • izrada Nacionalne strategije s kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim općim i pojedinačnim ciljevima za provedbu UNFCCC i Kyotskog protokola
 • izrada provedbenog Akcijskog plana koji će odrediti instrumente politike, mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, organizacijski ustroj, odgovornosti, troškove, financijske potrebe i vremenski plan za provedbu Strategije i Akcijskog plana
 • rasprava o ciljevima Nacionalne strategije i Akcijskog plana sa zainteresiranim stranama i donošenje mogućih izmjena i dopuna

Zadatak 3 Izrada nacrta zakonskih propisa

Ciljevi:

 • izrada nacrta prijedloga Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim poticajnim koeficijentima, kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
 • izrada nacrta prijedloga Uredbe o trgovanju pravima na emisiju stakleničkih plinova
 • izrada nacrta prijedloga Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
 • izrada nacrta prijedloga Uredbe o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
 • izrada nacrta prijedloga Uredbe o odlagalištima otpada
 • izrada nacrta Pravilnika za provedbu projekata zajedničke provedbe (JI)
 • izrada nacrta Pravilnika za provedbu mehanizma čistog razvoja (CDM)
 • izrada nacrta Pravilnika za provedbu međunarodnog trgovanja emisijama (ET)

Zadatak 4 Tehno-ekonomske smjernice za izradu sektorskih operativnih programa

Ciljevi:
 • izrada nacrta Tehno-ekonomskih smjernica za sektorski operativni program: Energetika
 • izrada nacrta Tehno-ekonomskih smjernica za sektorski operativni program: Industrijski procesi
 • izrada nacrta Tehno-ekonomskih smjernica za sektorski operativni program: Poljoprivreda
 • izrada nacrta Tehno-ekonomskih smjernica za sektorski operativni program: Otpad

Zadatak 5 Mehanizmi za praćenje provedbe

Ciljevi:
 • uspostava učinkovitog mehanizma za praćenje antropogenih emisija stakleničkih plinova i učinaka politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena određenih Nacionalnom strategijom, Akcijskim planom i sektorskim operativnim programima
 • pravodobno izvješćivanje nadležnih državnih tijela i Tajništva UNFCCC o emisijama stakleničkih plinova, projekcijama emisija i učincima provedbe politike i mjera, sukladno smjernicama i obrascu izvješćivanja koje propisuje UNFCCC
 • izrada Nacionalnih izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i dijelova Nacionalnog izvješća o klimatskim promjenama
 • redovito ažuriranje i primjena novih zahtjeva koji se odnose na praćenje i izvješćivanje, a propisuju ih UNFCCC i Europska komisija

Zadatak 6 Fleksibilni mehanizmi Kyotskog protokola

Ciljevi:
 • analiza mogućnosti primjene fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola: projekti zajedničke provedba (JI), mehanizam čistog razvoja (CDM), trgovanje emisijama (ET), s ciljem ispunjenja dodijeljenog količinskog ograničenja emisije stakleničkih plinova
 • analiza sheme trgovanja emisija Europske unije i mogućih prilika i ograničenja za Republiku Hrvatsku kao buduću članicu Europske unije
 • izrada Plana za provedbu fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
 • uspostava potrebnog institucionalnog, pravnog i organizacijskog okvira za provedbu fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
 • uspostava Nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova
 • izrada potrebnih vodiča s uputama za pripremu i provedbu fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola

Zadatak 7 Obrazovanje i rad s javnošću 

Ciljevi:
 • podizanje razine znanja i oblikovanje stava javnosti o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena u Hrvatskoj, radom s ciljanim skupinama: mladi u osnovnim i srednjim školama, zaposlenici državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te subjekti u proizvodnom sektoru koji su veliki izvor emisije stakleničkih plinova
 • izrada prvog multimedijskog obrazovnog alata o klimatskim promjenama (CD, brošura) i vođenje obrazovne kampanje o klimatskim promjenama u razdoblju 2005.-2006. godine

Zadatak 8 Međunarodna suradnja

Ciljevi:
 • uspostaviti međunarodnu suradnju sa po jednom tranzicijskom i razvijenom zemljom (članicom Priloga II) koje već provode UNFCCC i Kyotski protokol
 • potaknuti prijenos znanja, iskustava i dobre prakse u pitanjima osposobljavanja i provedbe
 • promicati suradnju u projektima usmjerenima na smanjenje emisije stakleničkih plinova

Zadatak 9 Upravljanje zadacima i izvješćivanje Europske komisije

Ciljevi:
 • primijeniti svo potrebno znanje, vještine, tehniku i alate pri izvršenju projektnih zadataka radi postizanja ciljeva projekta i njegove učinkovite provedbe prema planu rada
 • osnovati Upravni odbor projekta za praćenje svih aktivnosti provedbe projekta
 • redovito i pravodobno dostavljati izvješća o napretku projekta Europskoj komisiji i timu za praćenje projekta

Zadatak 10 Objava i dostupnost rezultata projekta

Ciljevi:
 • pravodobno upoznati zainteresirane stranke i javnost o postignućima projekta i sve izrađene dokumente učiniti javno dostupnima preko web-stranice
 • izraditi informativni bilten projekta
 • organizirati tematske radionice i okrugle stolove
 • organizirati konferencije za medije radi predstavljanja ključnih postignuća projekta
 • objaviti stručne radove koji se odnose na postignuća projekta u tehničkim i znanstvenim časopisima
 • po okončanju projekta osigurati održivost i trajno korištenje rezultata


 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn