Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO

Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO

Biodizel je tekuće nemineralno gorivo koje se proizvodi iz biljnih ulja (repičino, sojino, palmino), recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjskih masti procesom transesterifikacije s metanolom. Ima svojstva jednaka onima koje ima mineralno dizelsko gorivo te se koristi kao njegova zamjena ili mu se dodaje u određenom omjeru. 

Današnji sve zahtjevniji standardi zaštite okoliša, kao i obveze smanjivanja emisije stakleničkih plinova u prometnom sektoru daju snažan poticaj proizvodnji i korištenju biodizela u Europi i svijetu. Direktiva 2003/30/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2003. godine, o promicanju uporabe biogoriva i drugih obnovljivih goriva za potrebe prijevoza, zahtijeva da države članice odrede nacionalni indikativni cilj kojim se osigurava minimalni omjer biogoriva i drugih obnovljivih goriva u ukupnom gorivu koje se stavlja na tržište. Udjel biogoriva u gorivu treba biti do 2010. godine 5,75% izračunato na temelju energetskog sadržaja ukupnog benzina i dizela koji se stavlja na tržište za potrebe prijevoza. Veće korištenje biogoriva za potrebe prijevoza čini dio paketa mjera potrebnih za ispunjenje obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova, a koje su propisane Kyotskim protokolom uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uputilo je 2002. godine Organizaciji Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) prijedlog za financiranje projekta 'Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj' (Promotion of Biodiesel Production XP/CRO/03/022 Croatia). Projekt je odobren u rujnu 2003. godine.  Financiran je iznosom od 80.000 USD iz redovitog proračuna UNIDO-a, a završen je u svibnju 2006. godine. Nacionalni voditelj projekta je dr. sc. Julije Domac (Energetski institut Hrvoje Požar). Nacionalni eksperti za izradu studija su: prof. dr. sc. Tajana Krička (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Branko Tripalo (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) u suradnji s Poslovno-inovacijskim centrom Bicro d.o.o., Zagreb.

Nastavak projekta je pružanje tehničke pomoći austrijskog Saveznog ministarstva za okoliš (Umweltbundesamt), vezano za financijski mehanizam reguliranja poreza na naftne derivate u dijelu koji se odnosi na biodizel, što je UNIDO odobrio u siječnju 2006. godine.

Glavni cilj projekta 'Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj' je priprema uvođenja proizvodnje biodizela kao obnovljivog izvora energije u prometni sektor s ciljem smanjenja potrošnje uvoznog fosilnog goriva; osiguranja dostatne opskrbe energentima, smanjenja emisije CO2 i poticanja gospodarskih aktivnosti u poljoprivrednom sektoru i industriji.

Glavne aktivnosti projekta bile su: analiza nacionalnih mogućnosti za proizvodnju biodizela, koja obuhvaća agrarni, tehnološki i makroekonomski aspekt proizvodnje biodizela, ovisno o veličini postrojenja, te izrada Završnog izvješća koje sadrži preporuke i zaključke za održivu i ekonomski opravdanu proizvodnju biodizela u Republici Hrvatskoj.

Završna radionica projekta održana je u Zagrebu 23. svibnja 2006. godine. Prikazani su rezultati projekta i Završno izvješće, a održana je i rasprava među sudionicima iz tijela državne uprave i gospodarstva.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 24. studenoga 2005. godine Uredbu o kakvoći biogoriva (NN 141/05) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2006. godine. Cilj Uredbe je uporaba biogoriva i drugih obnovljivih goriva propisane kakvoće kao zamjene za dizelsko gorivo ili benzin za potrebe prijevoza, u svrhu ispunjavanja obveza vezanih uz promjenu klime, sigurnost opskrbe energijom koja pogoduje okolišu i promicanje obnovljivih izvora energije. Uredba postavlja nacionalni indikativni cilj udjela biogoriva u ukupnom udjelu goriva u Republici Hrvatskoj od 5,75% do 31. prosinca 2010. godine.

Uredba o kakvoći biogoriva
Narodne novine 141/05


 

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn