Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / NAP

NAP

Nacionalni alokacijski plan (NAP)

Sukladno članku 9. EUETS Direktive za razdoblje obuhvaćeno sustavom trgovanja potrebno je izraditi Nacionalni alokacijski plan (NAP) u kojem se navodi ukupna količina kvota koja se namjerava raspodijeliti za to razdoblje i prijedlog načina raspodjele tih kvota. Plan se temelji na objektivnim i transparentnim kriterijima koji se navode u Dodatku III. Direktive (11 kriterija), a detaljnije su pojašnjeni u Uputama za izradu NAP-a.
NAP se izrađuje sukladno Uputama za izradu NAP-a  i naputcima (Primjena kriterija NAP-1 i Primjena kriterija NAP-2) za razdoblje od 2008. – 2012. godine.

NAP – Nacionalni alokacijski plan
www.ec.europa.eu/environment/climat/emission_plans.htm


Primjena kriterija NAP-a – 1; The EU Emissions Trading Scheme: How to develop a National Allocation Plan, Non-Paper 2nd meeting of Working 3 Monitoring Mechanism Committee,  April 1, 2003
 (pdf)

Upute za izradu NAP-a
 (pdf)


Primjena kriterija NAP-a – 2; Further guidance on allocation plans for the 2008 to 2012 trading period of the EU Emission Trading Scheme,  Brussels, 22.12.2005 COM(2005) 703 final
 (pdf)


Upitnik za gospodarske subjekte koji će biti uključeni u sustav trgovanja emisijskim kvotama stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj započela je provedba projekta CARDS 2004: Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU na području zaštite okoliša.

Važne komponente klimatskih promjena ovog projekta odnose se na izradu Nacionalnog alokacijskog plana (Direktive 2003/87/EZ, 2004/101/EZ), kao i na uspostavu Registra emisija stakleničkih plinova sukladno odlukama Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Uredbi Komisije (EZ) 2216/2004.

Nacionalni alokacijskim planom određuje se ukupni iznos emisijskih kvota koji se raspodjeljuje instalacijama u određenom vremenskom razdoblju, s ciljem ekonomski učinkovitog sprječavanja i smanjivanja onečišćenja atmosfere koja utječu na klimatske promjene. Obveznici sustava trgovanja emisijskim kvotama su operateri instalacija iz industrijskog i energetskog sektora.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izradilo je Upitnik za operatere koji će biti uključeni u izradu Nacionalnog alokacijskog plana i sustav trgovanja emisijskim kvotama staleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Upitnik je izrađen u elektroničkom obliku kao niz obrazaca za popunjavanje i može ga se preuzeti kao datoteku. Skrećemo pozornost svim gospodarskim subjektima iz industrijskog i energetskog sektora da pri popunjavanju u upitnik unose što pouzdanije brojčane podatke i druge pokazatelje, jer o točnosti dostavljenih podataka ovisi i raspodjela emisijskih kvota, što može znatno utjecati na poslovanje tvrtki i njihovu opću konkurentnost.

Za pojašnjenja i dodatne informacije o popunjavanju Upitnika obratite se na telefon 01/ 3782-109; 3782-134 u vremenskom periodu od 9 do 11 sati.
 

UPITNIK na engleskom jeziku (xls)  
UPITNIK na hrvatskom jeziku (xls)  


  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn